Youth Editorial Board

  • Share:
Visited: 

Chairman

Jixiang YANG, Huazhong University of Science and Technology, China


Vice-Chairman

Shang GAO, Dalian University of Technology, China

Min CHENG, Chongqing University, China

Bing WANG, Shandong University, China


Members

Qun CHAO, Shanghai Jiao Tong University, China

Ming CHU, Beijing University of Posts and Telecommunications, China

Qiang GUO, Henan Polytechnic University, China

Minghui HU, Beijing University of Chemical Technology, China

Guochao LI, Jiangsu University of Science and Technology, China

Lijun LI, Beihang University, China

Yang LI, Harbin Institute of Technology, China

Guan LIU, Central South University, China

Jing LIU, Northwestern Polytechnical University, China

Yang LIU, Jiangsu University, China

Yao LIU, North University of China, China

Jiantao QI, China University of Petroleum (East China) , China

Tianyi SUI, Tianjin University, China

Yuanbin WANG, Northwestern Polytechnical University, China

Yun YANG, Northwestern Polytechnical University, China

Xin ZHANG, Northwestern Polytechnical University, China

Guolong ZHAO, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

Tao ZHAO, Northwestern Polytechnical University, China

Kaining SHI, Northwestern Polytechnical University, China

Chaoqing MIN, Xi’an Jiaotong University, China

Zijue TANG, Shanghai Jiao Tong University, China

Ning QIAN, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

Kai ZHANG, Shandong University of Science and Technology, China

Yin LIU, Shenyang University of Technology, China

Zhao ZHANG, Northwestern Polytechnical University, China

Liang YANG, Yan’an University, China

Bin YANG, Xi’an Jiaotong University, China

Kaiming WANG, Changsha University of Science & Technology, China

Qihang LI, Beijing University of Chemical Technology, China

Sihan HUANG, Beijing Institute of Technology, China

Shiqian CHEN, Southwest Jiaotong University, China

Cong CHEN, Hunan University, China

Chengfei YUE, Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China

Hao GONG, Beijing Institute of Technology, China

Zixuan LI, Ningbo University, China

Lei LI, Beihang University, China

Yan ZHANG, Nanjing Tech University, China

Yudi WANG, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

Zemin PAN, Zhejiang University, China

Jinsheng GUO, Harbin Institute of Technology, China

Peng CHANG, Xi’an University of Science and Technology, China

Yifan LU, Harbin Institute of Technology, China

Wenxiang DENG, Nanjing University of Science and Technology, China

Kejia ZHUANG, Wuhan University of Technology, China

Jiong ZHANG, City University of Hong Kong, China

Yi WANG, University of Missouri, USA

Yuchao BAI, Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China

Chi MA, Chongqing University, China

Lei HUANG, Guangzhou University, China

Peng WEI, Changzhou University, China

Yu ZHANG, Harbin Institute of Technology, China

Rui YUAN, Wuhan University of Science and Technology, China

Yanjie YUAN, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

Zebang ZHENG, Northwestern Polytechnical University, China

Chongjun WU,Donghua University, China

Zongye DING, Foshan University, China

Chuguo ZHANG, Beijing Jiaotong University, China

Songbin LIU, Jiangxi University of Science and Technology, China

Yang WANG, Hainan University, China

Bojun TAN, Xi'an Modern Chemistry Research Institute, China

Guiwei LI, Jilin University, China

Guangtao ZAN, Yonsei University,Republic of Korea

Bin WU, Huazhong University of Science and Technology, China

Biao ZHAO, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

Xiaowei TANG, Huazhong University of Science and Technology, China

Yunong ZHAI, Beihang University, China

Qi ZHONG, Zhejiang University of Technology, China

Liang MENG, Northwestern Polytechnical University, China

Yuntao ZHU,  Beihang University, China

Peirong ZHANG, Qilu University of Technology, China

  • Share:
Visited: