Top Cited

1
Grinding mechanism of titanium alloy: Research status and prospect
Guijian XIAO, Youdong ZHANG, Yun HUANG, Shayu SONG, Benqiang CHEN
2021, 1(1). doi: 10.51393/j.jamst.2020001
2
Machining process monitoring and application: a review
Wuyang SUN, Dinghua ZHANG, Ming LUO
2021, 1(2): 2021001. doi: 10.51393/j.jamst.2021001
3
A review on machining technology of aero-engine casings
Xin WANG, Wenfeng DING, Biao ZHAO
2022, 2(3): 2022011. doi: 10.51393/j.jamst.2022011
4
Tip vortex cavitation of propeller bionic noise reduction surface based on precision abrasive belt grinding
Shengwang ZHU, Guijian XIAO, Yi HE, Gang LIU, Shayu SONG, Suolang JIAHUA
2022, 2(1): 2022003. doi: 10.51393/j.jamst.2022003
5
A short review on milling dynamics in low-stiffness cutting conditions: Modeling and analysis
Jinbo NIU, Jinting XU, Fei REN, Yuwen SUN, Dongming GUO
2021, 1(1). doi: 10.51393/j.jamst.2020004
6
Progress in 4D printing technology
Jiangbo BAI, Guangyu BU
2022, 2(1): 2022001. doi: 10.51393/j.jamst.2022001
7
Intelligent forming technology: State-of-the-art review and perspectives
Danni BAI, Pengfei GAO, Xinggang YAN, Yao WANG
2021, 1(3): 2021008. doi: 10.51393/j.jamst.2021008
8
High dynamic range 3D measurement based on structured light: A review
Pan ZHANG, Zhong KAI, Zhongwei LI, Xiaobo JIN, Bin LI, Congjun WANG, Yusheng SHI
2021, 1(2): 2021004. doi: 10.51393/j.jamst.2021004
9
Investigation on transient dynamics of rotor system in air turbine starter based on magnetic reduction gear
Yu ZHOU, Lifeng HONG, Xueyu LI, Shuiting DING, Farong DU, Zheng XU
2021, 1(3): 2021009. doi: 10.51393/j.jamst.2021009
10
Prediction and suppression of chatter in milling of structures with low-rigidity: A review
Xuebin DANG, Min WAN, Yun YANG
2021, 1(3): 2021010. doi: 10.51393/j.jamst.2021010
11
Contact force controlled robotic polishing for complex PMMA parts with an active end-effector
Yang YU, Ruoqi WANG, Yingpeng WANG, Yuwen SUN
2021, 1(4): 2021012. doi: 10.51393/j.jamst.2021012
12
On-line tool wear monitoring based on machine learning
Dianfang MU, Xianli LIU, Caixu YUE, Qiang LIU, Zhengyan BAI, Steven Y. LIANG, Yunpeng DING
2021, 1(2): 2021002. doi: 10.51393/j.jamst.2021002
13
Electrochemical discharge machining for fabricating holes in conductive materials: A review
Tianyu GENG, Zhengyang XU
2021, 1(3): 2021006. doi: 10.51393/j.jamst.2021006
14
Abrasive water jet tool passivation: from mechanism to application
Yanbin ZHANG, Wenyi LI, Lizhi TANG, Changhe LI, Xiaoliang LIANG, Shuaiqiang XU, Zafar SAID, Shubham SHARMA, Yun CHEN, Bo LIU, Zongming ZHOU
2023, 3(1): 2022018. doi: 10.51393/j.jamst.2022018
15
An early warning method for mechanical fault detection based on adversarial auto-encoders
Jijie HOU, Bo MA, Libing LIANG, Ming ZHANG
2022, 2(2): 2022006. doi: 10.51393/j.jamst.2022006
16
Prognostics and health management for electromechanical system: A review
Dong LIU, Jian SHI, Zirui LIAO, Haoyu GUO
2022, 2(4): 2022015. doi: 10.51393/j.jamst.2022015
17
Grain scale modelling and parameter calibration methods in crystal plasticity finite element researches: a short review
Hansong JI, Qinghua SONG, Munish Kumar GUPTA, Wentong CAI, Youle ZHAO, Zhanqiang LIU
2021, 1(2): 2021005. doi: 10.51393/j.jamst.2021005
18
Chatter prediction of milling process for titanium alloy thin-walled workpiece based on EMD-SVM
Caixu YUE, Zhenlong XIE, Xianli LIU, Mingwei ZHAO
2022, 2(2): 2022010. doi: 10.51393/j.jamst.2022010
19
Vibration features of rotor unbalance and rub-impact compound fault
Tao ZHOU, Minghui HU, Ya HE, Bo MA
2022, 2(1): 2022002. doi: 10.51393/j.jamst.2022002
20
Machining performance of in-situ TiB2 particle reinforced Al-based metal matrix composites: A literature review
Yifeng XIONG, Wenhu WANG, Yaoyao SHI, Ruisong JIANG, Kunyang LIN, Guodong SONG, Mingwei SHAO, Xiaofen LIU, Junchen LI, Chenwei SHAN
2021, 1(2): 2021003. doi: 10.51393/j.jamst.2021003
  • First
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • Last
  • Total:3
  • To
  • Go