Most read

1
A one-step method to fabricate bio-friendly patterned superhydrophobic surface by atmospheric pressure cold plasma
Shuai HUANG, Yayu ZHANG, Zeming WANG, Xiahui LI
2021, 1(1). doi: 10.51393/j.jamst.2020005
2
Grain scale modelling and parameter calibration methods in crystal plasticity finite element researches: a short review
Hansong JI, Qinghua SONG, Munish Kumar GUPTA, Wentong CAI, Youle ZHAO, Zhanqiang LIU
2021, 1(2): 2021005. doi: 10.51393/j.jamst.2021005
3
A comprehensive review on crack modeling and detection methods of aero-engine disks
Dong WANG, Hongrui CAO
2022, 2(3): 2022012. doi: 10.51393/j.jamst.2022012
4
Machining process monitoring and application: a review
Wuyang SUN, Dinghua ZHANG, Ming LUO
2021, 1(2): 2021001. doi: 10.51393/j.jamst.2021001
5
Methods on error-modeling, detection and compensation in gear hobbing process: A short review
Weisen ZHAO, Qiang GUO, Changlin SHU, Zhixi ZHEN, Wenbo WANG
2023, 3(1): 2022019. doi: 10.51393/j.jamst.2022019
6
High dynamic range 3D measurement based on structured light: A review
Pan ZHANG, Zhong KAI, Zhongwei LI, Xiaobo JIN, Bin LI, Congjun WANG, Yusheng SHI
2021, 1(2): 2021004. doi: 10.51393/j.jamst.2021004
7
On-line tool wear monitoring based on machine learning
Dianfang MU, Xianli LIU, Caixu YUE, Qiang LIU, Zhengyan BAI, Steven Y. LIANG, Yunpeng DING
2021, 1(2): 2021002. doi: 10.51393/j.jamst.2021002
8
Intelligent forming technology: State-of-the-art review and perspectives
Danni BAI, Pengfei GAO, Xinggang YAN, Yao WANG
2021, 1(3): 2021008. doi: 10.51393/j.jamst.2021008
9
Electrochemical discharge machining for fabricating holes in conductive materials: A review
Tianyu GENG, Zhengyang XU
2021, 1(3): 2021006. doi: 10.51393/j.jamst.2021006
10
Progress in 4D printing technology
Jiangbo BAI, Guangyu BU
2022, 2(1): 2022001. doi: 10.51393/j.jamst.2022001
11
Research and application progress of data mining technology in electric power system
Fangwei NING, Yan SHI, Yishu CAI, Weiqing XU
2021, 1(3): 2021007. doi: 10.51393/j.jamst.2021007
12
A review on machining technology of aero-engine casings
Xin WANG, Wenfeng DING, Biao ZHAO
2022, 2(3): 2022011. doi: 10.51393/j.jamst.2022011
13
A short review on milling dynamics in low-stiffness cutting conditions: Modeling and analysis
Jinbo NIU, Jinting XU, Fei REN, Yuwen SUN, Dongming GUO
2021, 1(1). doi: 10.51393/j.jamst.2020004
14
Corner smoothing for CNC machining of linear tool path: A review
Guangwen YAN, Desheng ZHANG, Jinting XU, Yuwen SUN
2023, 3(2): 2023001. doi: 10.51393/j.jamst.2023001
15
Prediction and suppression of chatter in milling of structures with low-rigidity: A review
Xuebin DANG, Min WAN, Yun YANG
2021, 1(3): 2021010. doi: 10.51393/j.jamst.2021010
16
Grinding mechanism of titanium alloy: Research status and prospect
Guijian XIAO, Youdong ZHANG, Yun HUANG, Shayu SONG, Benqiang CHEN
2021, 1(1). doi: 10.51393/j.jamst.2020001
17
Vibration features of rotor unbalance and rub-impact compound fault
Tao ZHOU, Minghui HU, Ya HE, Bo MA
2022, 2(1): 2022002. doi: 10.51393/j.jamst.2022002
18
Application progress of high-entropy alloys in brazing field: A short review
Shengpeng HU, Yu LEI, Jie SUN, Wei FU, Danyang LIN, Xiaoguo SONG, Jian CAO
2022, 2(2): 2022008. doi: 10.51393/j.jamst.2022008
19
An early warning method for mechanical fault detection based on adversarial auto-encoders
Jijie HOU, Bo MA, Libing LIANG, Ming ZHANG
2022, 2(2): 2022006. doi: 10.51393/j.jamst.2022006
20
Tip vortex cavitation of propeller bionic noise reduction surface based on precision abrasive belt grinding
Shengwang ZHU, Guijian XIAO, Yi HE, Gang LIU, Shayu SONG, Suolang JIAHUA
2022, 2(1): 2022003. doi: 10.51393/j.jamst.2022003
  • First
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Last
  • Total:4
  • To
  • Go