column
Internal cooling techniques in cutting process: A review
Kai XU, Yun YANG, Wei FENG, Min WAN, Weihong ZHANG
2024, 4(4): 2024013. DOI: 10.51393/j.jamst.2024013
Abstract PDF
Tube spinning process: Recent advances and challenges
Jiabin ZHENG, Zixuan LI, Xuedao SHU, Haijie XU, Tangjian XU
2024, 4(4): 2024014. DOI: 10.51393/j.jamst.2024014
Abstract PDF
Enhancement of material microstructure and properties in Arc wire-based direct energy deposition: A short review
Jingjing SHI, Ning QIAN, Shihao SUN, Honghua SU, Wenfeng DING, Yucan FU
2024, 4(4): 2024015. DOI: 10.51393/j.jamst.2024015
Abstract PDF
Intelligent materials in 3D printing:A journey from additive manufacturing to 4D printing
Ariful ISLAM, Jihad HASAN, Khan Rajib HOSSAIN
2024, 4(4): 2024016. DOI: 10.51393/j.jamst.2024016
Abstract PDF
Surface generation mechanism and efficiency improvement in ultrasonic vibration assisted belt flapwheel flexible polishing GH4169
Danni LU, Kaining SHI, Jiale LI, Huhu LI, Yuchang FAN, Zhen CHEN, Yaoyao SHI
2024, 4(4): 2024017. DOI: 10.51393/j.jamst.2024017
Abstract PDF
Remaining useful life prediction using physics-informed neural network with self-attention mechanism and deep separable convolutional network
Yong HU, Qun CHAO, Pengcheng XIA, Chengliang LIU
2024, 4(4): 2024018. DOI: 10.51393/j.jamst.2024018
Abstract PDF