column
Intelligent robotic systems in Industry 4.0: A review
Mohsen SOORI, Roza DASTRES, Behrooz AREZOO, Fooad Karimi Ghaleh JOUGH
2024, 4(3): 2024007. DOI: 10.51393/j.jamst.2024007
Abstract PDF
Manufacturing microelectrode with automation control: A critical review
Ning WANG, Wentao SUN, Yonghao LIU, Juanjuan LI, Yongqiang ZHU, Xiaowei WANG, Guixue BIAN, Xiangyi LIU, Lin WANG, Dazhao YU, Feng WANG, Jiantao QI
2024, 4(3): 2024008. DOI: 10.51393/j.jamst.2024008
Abstract PDF
Structured light measurement-driven adaptive machining for low-pressure turbine blades with powder metallurgy γ-TiAl
Yifei YOU, Wenhu WANG, Shaobo NING, Wenbing TIAN, Shengguo ZHANG, Yuanbin WANG
2024, 4(3): 2024009. DOI: 10.51393/j.jamst.2024009
Abstract PDF
An effective robotic processing errors prediction method considering temporal characteristics
Runpeng DENG, Xiaowei TANG, Teng ZHANG, Fangyu PENG, Jiangmiao YUAN, Rong YAN
2024, 4(3): 2024010. DOI: 10.51393/j.jamst.2024010
Abstract PDF
Mass transfer enhancement through trapezoidal anode in dynamic mask electrodeposition of metal micropillar
Xinhao DENG, Yan ZHANG, Xin ZHOU, Minglin ZHANG
2024, 4(3): 2024011. DOI: 10.51393/j.jamst.2024011
Abstract PDF
Improved classification of medical orthoses based upon the point clouds algorithms
Hao JI, Zijie MA, Kang LI, Huayuan GUO, Chaolang CHEN, Lintao YU, Jian LIU
2024, 4(3): 2024012. DOI: 10.51393/j.jamst.2024012
Abstract PDF