column
Progress in 4D printing technology
Jiangbo BAI, Guangyu BU
2022, 2(1): 2022001. DOI: 10.51393/j.jamst.2022001
Abstract PDF
Vibration features of rotor unbalance and rub-impact compound fault
Tao ZHOU, Minghui HU, Ya HE, Bo MA
2022, 2(1): 2022002. DOI: 10.51393/j.jamst.2022002
Abstract PDF
Tip vortex cavitation of propeller bionic noise reduction surface based on precision abrasive belt grinding
Shengwang ZHU, Guijian XIAO, Yi HE, Gang LIU, Shayu SONG, Suolang JIAHUA
2022, 2(1): 2022003. DOI: 10.51393/j.jamst.2022003
Abstract PDF
Designing an ultrasonic array device to transport space particle suspension
Qitong SU, Xindi LI, Yao LU, Shuai HUANG
2022, 2(1): 2022004. DOI: 10.51393/j.jamst.2022004
Abstract PDF
A hand-eye calibration algorithm of binocular stereo vision based on multi-pixel 3D geometric centroid relocalization
Jiahao FU, Hongdi LIU, Minqi HE, Dahu ZHU
2022, 2(1): 2022005. DOI: 10.51393/j.jamst.2022005
Abstract PDF