column
Preparation and performance of polymer/graphene composite solid electrolyte film
Xinghua LIANG, Dongxue HUANG, Lingxiao LAN, Suo LI, Yujuan NING, Yu ZHANG, Penggui WU, Xiaofeng ZHANG
2021, 1(4): 2021011. DOI: 10.51393/j.jamst.2021011
Abstract PDF
Contact force controlled robotic polishing for complex PMMA parts with an active end-effector
Yang YU, Ruoqi WANG, Yingpeng WANG, Yuwen SUN
2021, 1(4): 2021012. DOI: 10.51393/j.jamst.2021012
Abstract PDF