column
Machining process monitoring and application: a review
Wuyang SUN, Dinghua ZHANG, Ming LUO
2021, 1(2): 2021001. DOI: 10.51393/j.jamst.2021001
Abstract PDF
On-line tool wear monitoring based on machine learning
Dianfang MU, Xianli LIU, Caixu YUE, Qiang LIU, Zhengyan BAI, Steven Y. LIANG, Yunpeng DING
2021, 1(2): 2021002. DOI: 10.51393/j.jamst.2021002
Abstract PDF
Machining performance of in-situ TiB2 particle reinforced Al-based metal matrix composites: A literature review
Yifeng XIONG, Wenhu WANG, Yaoyao SHI, Ruisong JIANG, Kunyang LIN, Guodong SONG, Mingwei SHAO, Xiaofen LIU, Junchen LI, Chenwei SHAN
2021, 1(2): 2021003. DOI: 10.51393/j.jamst.2021003
Abstract PDF
High dynamic range 3D measurement based on structured light: A review
Pan ZHANG, Zhong KAI, Zhongwei LI, Xiaobo JIN, Bin LI, Congjun WANG, Yusheng SHI
2021, 1(2): 2021004. DOI: 10.51393/j.jamst.2021004
Abstract PDF
Grain scale modelling and parameter calibration methods in crystal plasticity finite element researches: a short review
Hansong JI, Qinghua SONG, Munish Kumar GUPTA, Wentong CAI, Youle ZHAO, Zhanqiang LIU
2021, 1(2): 2021005. DOI: 10.51393/j.jamst.2021005
Abstract PDF